Privacy Statement

Vakantiewoning-DeBlinker, gevestigd te Vlotweg 9, 9980 Sint-Laureins, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vlotweg 9
9980 Sint-Laureins
https://www.vakantiewoning-deblinker.be
+32-473-503-575

Saskia Van Acker is de verantwoordelijke voor de  Gegevensbescherming van Vakantiewoning De Blinker. Zij is te bereiken via info@vakantiewoning-deblinker.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakantiewoning De Blinker verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je
deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor -en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakantiewoning De Blinker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vakantiewoning De Blinker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vakantiewoning De Blinker gebruikt enkel noodzakelijk of functionele cookies of vergelijkbare technieken. Wij vermijden het gebruik van Tracking Cookies. We maken echter wel gebruik van Google Maps en Facebook. We maken geen gebruik van Google Analytics en er wordt geen data doorgestuurd naar aanvullende Google-diensten. Eventuele cookies van derden zoals Facebook en Google Maps kunnen uitgeschakeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vakantiewoning De Blinker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiewoning-deblinker.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vakantiewoning De Blinker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vakantiewoning De Blinker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vakantiewoning-deblinker.be.